بایگانی ماهانه: سپتامبر 2012

خدمت با سواد های عزیز Peaceیعنی آرامش

آقا جون نمی دونی خوب بپرس Peace Of Shit  یعنی صلح حاصل از گوه، اونی که شمای با سواد میگی Piece Of Shit  است عزیز دل برادر   Advertisements

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید